Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức
Hôm nay ngày : 10/08/2020 03:46:24 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
932351
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tháng 07/2020 ở các vị trí sau:

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tháng 07/2020 ở các vị trí sau:

 Quốc hội khóa XIII ban hành Luật số 49/2014/QH13 về Luật đầu tư công.( Văn bản đính kèm)

 Nghị định số 40/2020/NĐ - CP của Chính Phủ ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2020  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu Tư Công. (Văn bản đính kèm)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác