Hôm nay ngày : 26/05/2018 08:37:00 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
755814
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản liên quan đến Lâm nghiệp
 Quyết định số 1205/QĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ngày 08 tháng 4 năm 2016 Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài cây: Trang, Sú, Mắm đen, Vẹt dù và Bần chua
 Công văn số 272/TCLN-VP về việc hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất báo cáo trên máy tính bằng phần mềm theo dõi DBR và ĐLN
 Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về  việc Phê duyệt đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016 - 2020
Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về việc Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính
 Công văn số 282/ TCLN - QLSXLN v/v hướng dẫn lập phương án xây dựng mô hình kinh tế hợp, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp 2015 - 2020
Trang 2/3
2
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác