Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 05/08/2021 10:29:19 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1048661
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ
 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
 Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
 Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW). Viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Nghị quyết số 19-NQ/TW để toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Viện đọc, học tập, nắm rõ chủ trương chính sách của Đảng
Trang 2/5
2
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác