Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:51:31 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792706
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Báo cáo số 958/BC-UBTVQH13 ngày 16/10/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014
Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
 Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Trang 2/7
2
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác