Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:50:57 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792706
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

 Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
 Nghị định Về hoạt động đo đạc và bản đồ
 NGHỊ ĐỊNH VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC GỖ RỪNG TỰ NHIÊN NĂM 2014 - 2020  
 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 7 CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Trang 3/7
3
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác