Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 26/09/2021 06:08:59 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1062909
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ
 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2009 về Giám sát và đánh giá đầu tư
  Quyết định 1730/QĐ-TTg ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2016 ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
 Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
 LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trang 3/5
3
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác