Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:50:32 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792706
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Quyết Định Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Quyết Định Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết Định Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biển nông, lâm sản trông công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
 CHỈ THỊ Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ
 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
Trang 4/7
4
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác