Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:47:57 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792704
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.  
Trang 7/7
1 ...
7
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác