Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ
Hôm nay ngày : 06/02/2023 06:08:50 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
764712
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ
 Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW). Viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Nghị quyết số 19-NQ/TW để toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Viện đọc, học tập, nắm rõ chủ trương chính sách của Đảng
 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2009 về Giám sát và đánh giá đầu tư
  Quyết định 1730/QĐ-TTg ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2016 ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động
Báo cáo số 958/BC-UBTVQH13 ngày 16/10/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014
Trang 1/8
1
... 8
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác