Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:51:41 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792706
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
  Văn bản số 1477/BNN-TCLN ngày 21/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung hạn 2013-2015  
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng  
 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010  của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng     
 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
Quyết định 487-2007: Định mức điều tra quy hoạch rừng
Trang 12/13
1 ...
12
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác