Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 21/11/2018 01:42:30 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
801499
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
Văn bản này Quy định nguyên tắc, trình tự tiến hành, tiêu chí xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng cho 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất.
Hướng dẫn này quy định những chỉ tiêu kỹ thuật và thủ tục khai thác gỗ, lâm sản khác trong rừng tự nhiên và rừng trồng thuộc quyền sử dụng của cộng đồng.
Quy chế này quy định thủ tục, trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, và nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
Trang 14/14
1 ...
14
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác