Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 11/12/2018 03:37:30 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
805710
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
 Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019
 Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCLN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Bộ nông nghiệp về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Trang 3/15
3
... 15
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác