Hôm nay ngày : 26/05/2018 10:47:47 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
755744
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
 Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Quy định quản lý các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ theo Nghị định thư
Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công ngh về việc Quy định quản lý Tài chính Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020
Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính và Bộ Nội Vụ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
  Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 Quy định Chi tiết về kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Trang 5/12
5
... 12
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác