Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Luật công chức - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.  
Hôm nay ngày : 10/08/2020 04:37:33 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
932374
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Luật công chức

Thứ tư, 06.10.2010 10:04
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.  

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

» Tài liệu gửi kèm :
 

Tên file : Luatcongchuc.pdf
Kiểu file : PDF
Dung lượng : 299 KB

 

Download

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Luật Sở hữu trí tuệ (06.10.2010)
» Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 (04.07.2012)
» Quyết Định Số: 24/2012/QD-TTg Quyết Định Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 (06.07.2012)
» Luật số: 20/2008/QH12 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC (26.07.2012)
» Nghị định 118/2014/ NĐ - CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (07.04.2015)
» Nghị định 45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ (31.07.2015)
» Nghị định 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Luật số khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» NGHỊ ĐỊNH 75/2015/NĐ-CP (24.09.2015)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác