Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Các dự án - ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI -
Hôm nay ngày : 28/11/2020 03:52:36 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
970549
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Các dự án

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

Thứ hai, 06.04.2015 10:52

 1. Cung cấp và giải đoán ảnh vệ tinh cho vườn Quốc gia Bi Đoup- Núi Bà tỉnh Lâm Đồng.

+/ Chủ đầu tư  : BQL dự án TFF tỉnh Lâm Đồng

+/ Thời gian thực hiện : 2008 - 2010

2. Đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách đối với công tác giao đất, cho thuê đất và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

+/ Chủ đầu tư : Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng

+/ Thời gian thực hiện : 2008 - 2009

3. Xây dựng phương án cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng có giá trị kinh tế cho Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận (TK 106a)

+/ Chủ đầu tư : Sở NN&PTNT Ninh Thuận

+/ Thời gian thực hiện : 2009

4. Xây dựng phương án cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng có giá trị kinh tế cho Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến - tỉnh Ninh Thuận (TK 58b)

+/ Chủ đầu tư :  Sở NN&PTNT Ninh Thuận

+/ Thời gian thực hiện : 2009

5. Điều tra, đánh giá và xây dựng dự án quy hoạch tổng thể phát triển cao su cho tỉnh Ninh thuận giai đoạn 2009 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

+/ Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Thuận

+/ Thời gian thực hiện : 2009 - 2010

6. Đánh giá thực trạng của các chính sách giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình tại Bắc Kạn và Hoà Bình

+/ Chủ đầu tư : Tổ chức OXFARM (Anh)

+/ Thời gian thực hiện : 2009 - 2010

7. Dự án: Quy hoạch phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ chủ yếu khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 - 2020 (Liên danh với Viện KHLN Việt Nam)

+/ Chủ đầu tư : Cục Kiểm Lâm

+/ Thời gian thực hiện : 2009 - 2010

8. Xây dựng phương án cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng có giá trị kinh tế cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Sắt - tỉnh Ninh Thuận (TK 82a và TK 82b)

+/ Chủ đầu tư : Sở NN&PTNT Ninh Thuận

+/ Thời gian thực hiện :  2009 - 2010

9. Dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây sa mạc hóa, đề xuất các giải pháp phòng, chống sa mạc hóa vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

+/ Chủ đầu tư : Cục Kiểm lâm

+/ Thời gian thực hiện : 2009 - 2010.

10. Đánh giá thực trạng của trang trại lâm nghiệp qui mô hộ gia đình tại tỉnh Sơn La

+/ Chủ đầu tư : Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

+/ Thời gian thực hiện : 2009 - 2010.

11. Điều tra đánh giá kết quả Dự án 661 vùng Duyên hải Nam Trung bộ

+/ Chủ đầu tư : BQL DA trồng mới 5 triệu ha rừng

+/ Thời gian thực hiện :  2010

12. Xây dựng phương án cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng có giá trị kinh tế tại tiểu khu 82c, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Sắt - tỉnh Ninh Thuận

+/ Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp &PTNT Ninh Thuận

+/ Thời gian thực hiện : 2010

13. Thiết kế chi tiết trồng cây Cao su và các loài cây trồng rừng có giá trị kinh tế thuộc tiểu khu 54 và 64 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến- huyện Bác Ái- tỉnh Ninh Thuận

+/ Chủ đầu tư : Công ty Lâm Nông nghiệp Việt Nam

+/ Thời gian thực hiện : 2010

14. Điều tra cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu các dạng lập địa trên đất lâm nghiệp các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

+/ Chủ đầu tư :  Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện :  2010 -2011

15. Phúc kiểm nghiệm thu chăm sóc rừng trồng năm 2006, 2007, 2008, 2009 và trồng rừng năm 2010 - Dự án KfW6 cho ba tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi

+/ Chủ đầu tư : Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp -  Ban quản lý dự án KfW6

+/ Thời gian thực hiện : 2011

16. Giải đoán ảnh vệ tinh, xây dựng bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng năm tỉnh vùng Tây Nguyên

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - (CPMU) dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH)

+/ Thời gian thực hiện : 2011

17. Lập quy hoạch phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Bi Đoup- Núi Bà (Lâm Đồng)

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án FLITCH Lâm Đồng

+/ Thời gian thực hiện : 2011

18. Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1 (cấp xã) và cấp 2 (cấp tỉnh) cho tỉnh Gia Lai

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án FLITCH Gia Lai

+/ Thời gian thực hiện : 2011-2012

19. Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng Quản lý rừng trên các dạng lập địa đất lâm nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu cho vùng Tây Nguyên

+/ Chủ đầu tư : Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện : 2011 - 2012

20. Phúc kiểm nghiệm thu chăm sóc rừng trồng năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và trồng rừng năm 2011 - Dự án KfW6 cho ba tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi

+/ Chủ đầu tư : Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp -  Ban quản lý dự án KfW6

+/ Thời gian thực hiện : 2011 - 2012

21. Xây dựng Đề án triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ Môi trường rừng tỉnh Kon Tum

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án FLITCH tỉnh Kon Tum

+/ Thời gian thực hiện : 2012

22. Hỗ trợ phát triển kinh doanh cho các công ty lâm nghiệp thuộc ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý các dự án  FLITCH Trung ương

+/ Thời gian thực hiện : 2012

23. Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su giai đoạn 2008-2011 nhằm đề xuất các giải pháp phát triển bền vững rừng tự nhiên giai đoạn 2012-2020 tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

+/ Chủ đầu tư : Tổng cục Lâm nghiệp 

+/ Thời gian thực hiện : 2012 -2013

24. Nghiên cứu khả thi phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Phú Yên

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án FLITCH tỉnh Phú Yên

+/ Thời gian thực hiện : 2012

25. Điều tra đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai- tỉnh Phú Yên

+/ Chủ đầu tư :  Ban quản lý dự án FLITCH tỉnh Phú Yên

+/ Thời gian thực hiện : 2012

26. Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng Bắc Trung bộ

+/ Chủ đầu tư : Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện : 2012 - 2013

27. Cung cấp ảnh vệ tinh và phân tích giải đoán ảnh vệ tinh lần 2 cho ba tỉnh vùng dự án Kfw6

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Dự án KFW6

+/ Thời gian thực hiện : 2012

28. Điều tra đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý rừng phòng hộ làm cơ sở đề xuất các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (87 Ban QLRPH trên 8 vùng sinh thái toàn quốc)

+/ Chủ đầu tư : Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện : 2013 - 2014

29. Quy hoạch khôi phục, bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030

+/ Chủ đầu tư : Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện : 2013

30. Xây dựng dự án đầu tư tuyên truyền, tập huấn và xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

+/ Chủ đầu tư : Chi cục Kiểm Lâm TP. Hà Nội

+/ Thời gian thực hiện : 2014

31. Giải đoán ảnh vệ tinh. Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cho Lâm trường Đăk Ruồng; điều tra lập địa cho lâm trường Đăk Ruồng

+/ Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án FLITCH tỉnh Kon Tum

+/ Thời gian thực hiện : 2014

32. Gói thầu: "Điều tra, đánh giá thực trạng rừng trồng gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu sản xuất lâm nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ (19 tỉnh)"

+/ Chủ đầu tư :  Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện : 2014 -2015

33. Xây dựng hệ thống báo cáo nhanh Kiểm lâm

 +/ Chủ đầu tư : Dự án FORMIS II- Tổng cục Lâm nghiệp

+/ Thời gian thực hiện : 2015.

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Kết quả Xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (15.08.2016)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác