Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Nghị quyết 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đì - Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
Hôm nay ngày : 25/10/2021 02:44:50 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1069536
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Nghị quyết 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đì

Thứ tư, 23.12.2015 12:12
Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

 files/editor/images//images/file/NQ112_2015.docx

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Quyết định V/v ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (29.05.2016)
» Quyết định 1730/QĐ-TTg ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (20.09.2016)
» Nghị định của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư (22.09.2016)
» Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (15.12.2016)
» Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020. (16.12.2016)
» Nghi định số: 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN (05.05.2017)
» NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII (07.11.2017)
» Luật Lâm nghiệp và dự thảo (22.03.2018)
» Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (22.03.2018)
» Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (18.04.2018)

Các tin cũ hơn:
» NGHỊ ĐỊNH 75/2015/NĐ-CP (24.09.2015)
» Luật số khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Nghị định 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Nghị định 45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ (31.07.2015)
» Nghị định 118/2014/ NĐ - CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (07.04.2015)
» Luật số: 20/2008/QH12 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC (26.07.2012)
» Quyết Định Số: 24/2012/QD-TTg Quyết Định Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 (06.07.2012)
» Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 (04.07.2012)
» Luật Sở hữu trí tuệ (06.10.2010)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác