Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ - Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính - Thông tư số 30 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.
Hôm nay ngày : 28/11/2020 04:26:25 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
970564
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ

Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính

Thứ tư, 02.01.2019 16:41
Thông tư số 30 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Văn bản kèm theo: TT30_2018_BNNPTNT

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông tư quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. (02.01.2019)
» THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (24.03.2020)

Các tin cũ hơn:
» Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng. (02.01.2019)
» Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (02.01.2019)
» Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững (02.01.2019)
» Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (02.01.2019)
» Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu (30.11.2018)
» Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (30.11.2018)
» Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám (23.11.2018)
» Quy trình thành lập bản đồ bằng ảnh viễn thám (23.11.2018)
» Quyết định 58/QĐ-TCLN-KHTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BNN-KH ngày 08/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (31.10.2018)
» Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC (03.08.2018)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác