Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - In bài viết
 
 
Thứ tư, 31.10.2018 GMT+7

Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

 


Quyết định 1288/2018

Tên file: De an QLRBV_1288QD-TT
        Loại file: *.pdf

        Kích thước: 530KB

 Download

 

 

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=627
© Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Email: luulan@introford.com